คุณกำลังมองหาอะไร?


ยุทธศาสตร์
 

   แผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย ปี 2565

   วิสัยทัศน์ 

 “มุ่งส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรปลอดภัย ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ร่วมขับเคลื่อนสุโขทัยเมืองสร้างสรรค์”

   พันธกิจ

 

 • สนับสนุน ส่งเสริม และเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการ ให้มีความเข้มแข็ง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน และสอดคล้องกับเมืองสร้างสรรค์
 • วิเคราะห์สภาวะอุตสาหกรรมของจังหวัดเพื่อการนำเสนอ แนะนำและให้ข้อมูลเตือนภัยผู้ประกอบการ
 • กำกับดูแล ให้คำปรึกษาแนะนำ และแก้ไขปัญหาสถานประกอบการได้อย่างทันท่วงที
 • พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้า และอาหารปลอดภัย ของชุมชนและครัวเรือน
 • พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าหัตถกรรมและวัฒนธรรม
 • ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และอาหารปลอดภัยและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
 • ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และอาหารปลอดภัย ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น สนับสนุนการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมและผลงานวิจัย สู่ภาคอุตสาหกรรม เชื่อมโยงเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ และเชื่อมโยงด้านการตลาด
 • สนับสนุน ส่งเสริม และเสริมสร้าง ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสู่การเป็น Smart Entrepreneurและ Creativity City
 • พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านอุตสาหกรรมของจังหวัด ให้ทันสมัย เป็นปัจจุบัน และ เข้าถึงได้ง่าย
 • บูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ให้สัมฤทธิ์ผล และเป็นไปตามแนวทาง SDG 17 ข้อของสหประชาชาติ

 

 

แนวทางการพัฒนาด้านที่ 1 การส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอย่างมีคุณภาพ และมีมาตรฐานสากล

         เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีการพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์อย่างมีคุณภาพ และมีระบบการบริหาร การจัดการในสถานประกอบการที่ดี

แนวทางการพัฒนาด้านที่ 2การเชื่อมโยงหัตถอุตสาหกรรม สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

         เพื่อให้ผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรมเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค

แนวทางการพัฒนาด้านที่ 3 การสนับสนุนสถานประกอบการให้มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

         เพื่อให้ชุมชนและสถานประกอบการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นมิตร

 

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

เล่มยุทธศาสตร์ 66 - 70.pdf
ขนาดไฟล์ 3MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย