คุณกำลังมองหาอะไร?

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร

ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัยได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
06.05.2564
4

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 นางสาวอัญชลี พลคชา อุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นางสาววณิชญา ป้อพร้อย นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม และ นางสาวธัญญลักษณ์ กัลยาณมิตร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เป็นวิทยากร กิจกรรม จัดกระบวนการเรียนรู้ประเมินศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน ครั้งที่ 2 โครงการยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่และผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2564 บรรยายเรื่อง การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ การยกระดับมาตรฐานการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สู่ตลาดออนไลน์ ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนมาลัยดินหอม หมู่ที่ 6 ตำบลป่ากุมเกาะ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
29.04.2564
4

วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.30 น ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานรับมอบน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นเพื่อนำไปใช้ประโยชน์สำหรับโรงพยาบาลสนาม บุคลากรทางการแพทย์และผู้ปฏิบัติงานป้องกันโรคติดต่อ พร้อมด้วย ดร.นพ.ปองพล วรปานิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย และนางสาวอัญชลี พลคชา อุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย ในโครงการจิตอาสา “ร่วมใจสนับสนุนน้ำดื่มฝ่าวิกฤต COVID-19 ” โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้ประกอบกิจการโรงงานและสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย ภายใต้ “เราทำความดีด้วยหัวใจ“ นอกจากนี้จิตอาสาสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย จะเดินทางไปมอบน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็น ณ จุดตรวจ/คัดกรองจังหวัดสุโขทัย เพื่อมอบให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจหลัก/คัดกรอง จำนวน 5 แห่ง คือ 1. อำเภอคีรีมาศ 2. อำเภอกงไกรลาศ 3. อำเภอศรีสัชนาลัย 4. อำเภอบ้านด่านลานหอย 5. อำเภอทุ่งเสลี่ยม โดยมีรายนามผู้ประกอบกิจการโรงงานเป็นจิตอาสาผู้สนับสนุน ดังนี้ 1. บมจ. ยู เอ ซี โกลบอล สิ่งของมูลค่า 2,000 บาท 2. บจก. ยู เอ ซี เอนเนอร์ยี่ สิ่งของมูลค่า 2,000 บาท 3. บจก. น้ำตาลทิพย์สุโขทัย น้ำดื่มบรรจุขวด 1,200 ขวด 4. บจก. อมตะไอซ์ อินดัสทรี น้ำดื่มบรรจุขวด 1,200 ขวด 5. หจก. บิ๊กไอซ์ สุโขทัย น้ำดื่มบรรจุขวด 600 ขวด 6. หจก. เอ็น พี ไอ น้ำดื่มบรรจุขวด 480 ขวด 7. หจก. สุโขทัยยูนิคน้ำดื่มบรรจุขวด 480 ขวด รวมทั้งสิ้น 330 โหล ( 3,960 ขวด)

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
22.04.2564
14

วันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 09:00 น. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย โดยกลุ่มนโยบายและแผนงานได้ดำเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ อาคารหอประชุมสำนักงานฯ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทั้งภาครัฐเอกชนผู้ประกอบการรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน จำนวนทั้งสิ้น 35 ท่าน และได้รับเกียรติจากอาจารย์จรินทร์ ทองรัตนรักษา มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจการจัดสัมมนาดังกล่าว โดยมีนางสาวอัญชลี พลคชา อุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในการเปิดการสัมมนาในครั้งนี้

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

Intro 03 Hero
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02