๑.         สนับสนุน ส่งเสริม และเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการ ให้มีความเข้มแข็ง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน และสอดคล้องกับเมืองสร้างสรรค์

๒.         วิเคราะห์สภาวะอุตสาหกรรมของจังหวัดเพื่อการนำเสนอ แนะนำและให้ข้อมูลเตือนภัยผู้ประกอบการ

๓.         กำกับดูแล ให้คำปรึกษาแนะนำ และแก้ไขปัญหาสถานประกอบการได้อย่างทันท่วงที

๔.         พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้า และอาหารปลอดภัย ของชุมชนและครัวเรือน

๕.         พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าหัตถกรรมและวัฒนธรรม

๖.         ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และอาหารปลอดภัยและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

๗.         ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และอาหารปลอดภัย ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

๘.         สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น สนับสนุนการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมและผลงานวิจัย สู่ภาคอุตสาหกรรม เชื่อมโยงเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ และเชื่อมโยงด้านการตลาด

๙.         สนับสนุน ส่งเสริม และเสริมสร้าง ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสู่การเป็น Smart Entrepreneurและ Creativity City

๑๐.    พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านอุตสาหกรรมของจังหวัด ให้ทันสมัย เป็นปัจจุบัน และ เข้าถึงได้ง่าย

๑๑.    บูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ให้สัมฤทธิ์ผล และเป็นไปตามแนวทาง SDG 17 ข้อของสหประชาชาติ