วันนี้ (2 ธันวาคม 2565) ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม แถลงนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปี 2565 รีแบรนด์กระทรวงอุตสาหกรรม สู่ MIND ขับเคลื่อนโยบายปี 2566 ติดปีกภาคธุรกิจ มุ่งอุตสาหกรรมวิถีใหม่ ภายใต้แนวคิด “อุตสาหกรรมดี อยู่คู่กับชุมชนอย่างยั่งยืน” เพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจฐานรากผ่านนโยบาย 4 มิติ ส่งเสริมธุรกิจ ดูแลสังคม รักษาสิ่งแวดล้อม และกระจายรายได้สู่ชุมชน ย้ำการทำงานด้วย “MIND” มุ่งยกระดับภาคอุตสาหกรรมคู่ชุมชน ด้วย ‘หัว’ และ ‘ใจ’   ดร.ณัฐพล กล่าว่า กระทรวงอุตสาหกรรมขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน ตามแนวคิด “อุตสาหกรรมดี อยู่คู่กับชุมชนอย่างยั่งยืน” คือ 1.ใช้หลักการ ”อุตสาหกรรมดี ชุมชนดี หน่วยงานดี” เพื่อสร้างทัศนคติรวมถึงประสบการณ์ที่ดีให้กับประชาชนและสถานประกอบการให้มีความเชื่อมั่น เชื่อถือ และไว้วางใจ พร้อมปรับปรุงการให้บริการอุตสาหกรรมสู่ดิจิทัลเต็มรูปแบบ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ทุกภาคส่วน สามารถตรวจสอบได้ สร้างความโปร่งใสในการทำงาน ด้วยการปลูกฝังการทำดีด้วย ’หัว’ และ ’ใจ” ของข้าราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกันปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมเข้าสู่วิถีใหม่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ พร้อมผลักดัน “ชุมชนรักโรงงาน โรงงานรักชุมชน และสร้างการกระจายรายได้สู่ชุมชน” เพื่อให้ชุมชนและอุตสาหกรรมอยู่ด้วยกันอย่างเป็นมิตร พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความเติบโตอย่างต่อเนื่อง 2. ทุกนโยบาย มาตรการ และกลไก มุ่งสู่ความสำเร็จ 4 มิติ คือ มิติที่ 1 ความสำเร็จทางธุรกิจ เพิ่มความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรม มิติที่ 2 การประกอบการที่กระทรวงดูแล ต้องไม่สร้างผลกระทบต่อพื้นที่ เพื่อลดความขัดแย้ง สร้างความปลอดภัย และสร้างความมั่นใจให้ประชาชน มิติที่ 3 การตอบโจทย์ไทยและประชาคมโลก การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม สู่อุตสาหกรรมสีเขียว เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) และ มิติที่ 4 การรักษาวิถีชีวิต สร้างประโยชน์ พัฒนาชุมชนรอบอุตสาหกรรม และต่อยอดอาชีพดีพร้อมให้คนรุ่นใหม่สามารถต่อยอดอาชีพดั้งเดิมของครอบครัวหรืออัตลักษณ์ชุมชน  กระตุ้นผู้ประกอบการให้ดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise: SE) และให้รางวัลกับคนทำดี โดยมี นายสุรพล ชามาตย์  นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี นายวันชัย พนมชัย รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายสมพล โนดไธสง นายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวิชญ์ นายทาวัน ทวีถาวรสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ กระทรวงอุตสาหกรรมทั่วประเทศ เข้าร่วมรับฟังนโยบาย ณ ห้องเดอะ พอร์ทอล บอลรูม (The Portal Ballroom) ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี และผ่านระบบออนไลน์เป็นจำนวนมาก