วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 นายสุรพงษ์ พินิตเกียรติสกุล อุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี เรวัต จีระมณีมัย วิศวกรชำนาญการ นางสาวชนัญชิดา เมฆพุฒ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เข้าร่วมพิธีทำบุญเปิดหีบอ้อย ฤดูกาลผลิตปี 2565/2566 ณ บริษัท น้ำตาลทิพย์สุโขทัย จำกัด โดยมี นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธี