ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัยได้ที่นี่

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน

Intro 03 Hero
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

11.01.2565

23.06.2564

กิจกรรม จัดจ้างผู้รับเหมาเพื่อดำเนินการเปิดโลกทัศน์เมืองต้นแบบการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ออกแบบพร้อมจัดทำชิ้นงานเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ (creative innovation) เพิ่มช่องทางการตลาดโดยจัดแสดงผลงานเผยแพร่และจำหน่ายสินค้าหัตถ้าอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพทดสอบตลาดพร้อมจับคู่ธุรกิจระหว่างเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO ในประเทศ

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 03